Warsztaty dla dzieci jąkających się i ich rodziców:

 Oswajamy jąkanie!

 

Druga edycja zajęć warsztatowych dla dzieci jąkających się i ich rodziców, zatytułowanych Oswajamy jąkanie, była organizowana na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od września 2018 do czerwca 2019 roku.

 

Warsztaty 2

Warsztaty opracowały i prowadziły: dr hab. Katarzyna Węsierska (grupa rodziców) oraz mgr Izabela Michta i mgr Agata Sakwerda (grupa dzieci). Mgr Aleksandra Boroń była merytorycznym wsparciem w zakresie przygotowania programu warsztatów oraz prowadzenia wybranych zajęć w grupie dzieci i rodziców. W warsztatach brali również udział członkowie rodzin dzieci jąkających się (dziadkowie, rodzeństwo), a także studenci (podyplomowej logopedii oraz komunikacji promocyjnej i kryzysowej, o specjalności logopedycznej), logopedzi, członkowie Klubu ludzi mówiących (grupy terapeutyczno-samopomocowej dla osób jąkających się działającej na Wydziale Filologicznym UŚ), jak również zaproszeni eksperci (mgr Lucyna Jankowska-Szafarska, mgr Barbara Jeziorczak i mgr Katarzyna Ploch). Z dwunastu rodzin, które we wrześniu zgłosiły się do udziału w projekcie regularnie w zajęciach uczestniczyło osiem.

 

 

Cele realizowane w tym projekcie były zróżnicowane w zależności od grupy odbiorców:

  • dzieci jąkające się: poprawa komfortu komunikowania się poprzez zmniejszenie objawów jąkania, reakcji walki i unikania, ćwiczenie stosowania technik terapeutycznych (kombinacja podejść: „mówienie bardziej płynne” i „jąkanie bardziej płynne”); zmniejszenie negatywnych reakcji emocjonalnych, w tym logofobii – zastąpienie ich pozytywnymi uczuciami względem własnej mowy; zwiększenie gotowości do komunikowania się; budowanie pozytywnych przekonań i postaw względem siebie i jąkania; kształtowanie proaktywnych postaw społecznych (wchodzenie w relacje z rówieśnikami, zwiększenie aktywności w życiu klasy i szkoły); rozwój kompetencji interpersonalnych, wzmacnianie samooceny i poczucia sprawstwa w radzeniu sobie z codziennym komunikowaniem się i jąkaniem, wzrost poczucia własnej wartości, pewności siebie, asertywności i umiejętność radzenia sobie z przejawami dokuczania w szkole;
  • rodzice: rozwijanie kompetencji rodzicielskich i poczucie sprawstwa w umiejętnym wspieraniu dziecka w radzeniu sobie z jąkaniem; umiejętność wspierania dziecka w kontaktach ze środowiskiem (dalsza rodzina, znajomi, szkoła); doświadczanie wsparcia udzielanego przez pozostałych członków grupy (rodzice wspierają siebie nawzajem);
  • studenci logopedii i logopedzi: rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie zaburzeń płynności mowy oraz podniesienie motywacji do wdrażania terapii jąkania opartej na współpracy z rodziną i środowiskiem;
  • środowisko: upowszechnianie wiedzy o komunikowaniu się i jąkaniu, promowanie społecznego modelu niepełnosprawności (generowanie korzystnych dla osób jąkających się zmian w środowisku), przeciwdziałanie stygmatyzacji osób jąkających się, obalanie stereotypów na temat jąkania, upowszechnianie w społeczeństwie rzetelnej wiedzy o jąkaniu.

 

warsztaty 2

W ramach projektu przeprowadzono dziesięć dwugodzinnych spotkań (organizowanych osobno w grupie rodziców i dzieci), w których aktywnie uczestniczyli wolontariusze i goście. Podczas tych zajęć dzieci miały możliwość m.in.: zintegrowania się, podniesienia poziomu wiedzy na temat jąkania, poznania i zrozumienia własnego jąkania, otwartego rozmawiania o jąkaniu, ćwiczenia się w różnych formach wypowiedzi (rozmów, prezentacji, dyskusji, scenkach dramowych), budowania pozytywnej samooceny oraz wzmacniania poczucia własnej wartości i sprawczości, poznania innych osób jąkających się, w tym sławnych znanych na całym świecie, doświadczenia zmiany postaw związanych z wypowiadaniem się (CBT), a także przećwiczenia postaw asertywnych i konstuktywnej obronie w sytuacjach, w których występuje zjawisko dokuczania czy mobbingu. Ponadto dzieci miały możliwość poznania i wykorzystania różnych technik terapeutycznych pomocnych w radzeniu sobie z objawami niepłynności, odczulenia się na własne jąkanie, jak również uczestniczenie w zajęciach socjoterapeutycznych poza terenem uniwersytetu. Z kolei rodzice zdobywali wszechstronną wiedzę na temat jąkania, trenowali nowe umiejętności wspierające dziecko jąkające się, czerpali z doświadczeń innych osób, w tym ekspertów w dziedzinie jąkania, stworzyli dla siebie nawzajem grupę wsparcia, która otwarcie rozmawiała o jąkaniu, przełamywała swoje ograniczenia, odczulała się na jąkanie własnych dzieci, uczyła się akceptacji i cierpliwości, a także doświadczyła zmiany postaw względem tego zaburzenia mowy.

 

warsztaty 2

Wyniki osiągnięte w ramach tego projektu zostały zaprezentowane przez dr hab. Katarzynę Węsierską i mgr Aleksandrę Boroń w referacie: Group therapy meetings for children who stutter and their families as a source of empowerment for all attendees, podczas theInternational Stuttering Association World Congress w Hveragerdi (Islandia, czerwiec 2019).

 

 

 

Warsztaty dla dzieci jąkających się i ich rodziców – Uniwersytet Śląski w Katowicach (2018-2019). Opinie dzieci

 

Warsztaty dla dzieci jąkających się i ich rodziców – Uniwersytet Śląski w Katowicach (2018-2019). Opinie rodziców

 

Warsztaty dla dzieci jąkających się i ich rodziców – Uniwersytet Śląski w Katowicach (2018-2019). Opinie wolontariuszy

 

Accessibility